Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN, 107

Derde T ij d p e r k.

Krijsverrigtingen. Gelukkige Tochten na da

•' beide Indien. — Bernagtiging van Breda. —■

i)e Spaanfchen door Tromp fc-Duiri?_£«/%«». ;

Willem Frederik j^rtf/ Stadhouder van Friesland, <?» Pra* Frederik Hendrik r.<?« Groningen e« Drente. —- Huwelijk tusfchen den jon' gen Prins Willem en eene Dogter van GrootBrittanie. Omwenteling in Frankrijk , Por¬

tugal , Engeland en Duitschland.

JFITet zij de rampspoeden des laatllen Veldtochts Ge ótuaten hadden uitgeput door de hoogloopende Oorlog-kosten , het zij zij 't aanwenden van nieuwe poogingen tot het uitbreiden hunner Grenzen onnuodig of ftrijdig met hunne belangen oordeelden, zij hebben, zints deezen tijd , geene groote Krijgsverrigtingen te land beftaan : cntotdtnMunfterfchen Vrede zich bijkans alleen bepaald tot het voeren van eenen verdeedigenden Oorlog. Zelfs vonden zij zich buiten Baat om de onkosten van dit jaar goed te maaken. De Prins van Oranje fchréef zo dikwijls om Geld na den Haage, zonder het te ontvangen, dat hij, niet langer in Baat zijn misnoegen te bedwingen , zich deeze woorden liet ontvallen: Ik mag het Rapier wel nederleggen t zo men geen middelen tot

het

De Sta-4ten verflappenin hunne Krij;sbe-j drijven.

1636.

Sluiten