Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der N É D Ë R L A N D E N. 109

her Hof van Madrid deedt polzen , om eene Vredehandeling te beginnen. Zeker gaat het, dat hij liet vraagén , of de Staaten Afgevaardigden zouden zenden °na eene Bijéénkomst, die de Paus te Keulen wilde beleggen. Alle deeze beweegingen waren van geen gevolg. De Spaanfche Krijgsmagt vermeesterde Chatelet, Chapelle en Corbie : het Platte Land van Picardye werd afgeloopen, en men llrcopte tot op negen of tien uuren van Parijs, zo dat devlugtende Inwoonders zich dieper landwaards in begaven. De Staaten werden op 't ernstigst aangemaand , zich te velde te begeeven, afwendingen te maaken, en dei voortgang der Vijanden in Frankrijk te Buiten; doel alles , wat van hunnen kant werd uitgevoerd , be paalde zich tot het inneemen van Schenkenfchans (*) Ter zee, in verüfgelegene Gewesten , volgde he <xeluk de Staatfche wapenen. Zo ras zij hunne Vas tigheden op de Kust van Fernambuk wel verfterk hadden, waren zij bedagt op het uitbreiden hunne overmeesteringen : zij bemagtigden ook verfcheid Steden ; doch , niet in Baat om ze te verdeedige tegen de Inboorelingen, landwaards in geweeken verlieten zij dezelveu, na ze uitgeplunderd en vei woest te hebben. Eene fterke Vloot , in den jaai MDCXXXIV. uitgerust, bragt veel toe tot het 1 onderbrengen van Paraïba , ééne der voornaamf Landftreeken in Brazil. Curacao viel , dat zelfi jaar , der West-Indifche Maatfchappij in handei

Ee

(*) Aitzema, II. D. bl. 283.3x1. 318. 320. 324.

Frederik Hendrik.

1

t Vermees. teringen der Staat ten in Af merica.

1 3

e e e le 1. n

Sluiten