Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

PftEDfiRIK HEMiRllf..

i ]

1

<

1 1 J ] t

i I 1

h

Ben wel klein Eiland, daar het in delangteniettneeï dan tien , en in de breedte flegts vijf mijlen-haalt; doch van groot gewigt , uit hoofde van de ligging in de Havens voor de Schepen, gezonden om té kruiden op de Spanjaards. Schoon het weinig op-

evert , is het eene rijke Handelplaats. Het

rolgtnd jaar was niet min aanmerkelijk door gewigtigë overwinningen, en, bovenal, door het bemagtigen van Rio Grande. Voor een goed deel hadt men deeze voordeden dankteweeten aan't beleid en de dapperheid van den Colpriel Ckristoffel Arti3chofsry, een Poolsch Edelman, die, om zijne .SoYtn'iMHfchebegrippen, vervolgd, na//Ö//Wgewee. een, en bij de Maatfchappij in dienst genomen was. Sij voegde bij uklteekende Krijgsbekwaamheden ee. ie groote maate van voorzigtigheid, en was in de iaaije Letteren en Wijsbegeerte bedreeven. Vollens zijn raad , hadt men eene volkomene vrijheid 'an Godsdienst vergund, en haalde deeze veelen der iu.de Portugeefche Inwoonderen, die tot nog gewei;erd hadden zicb te onderwerpen, over. Het grootte gedeelte van B,a*U was nu vermeesterd, en naakte zulk een aanzienlijk Landfchap uit, dat men tier te Lande te raade wierd meerder Volks derwaards e zenden , en het Opperbewind aan een Man van eboorte optedraagen , gelijk gefchiedde aan Joan <1aur»ts van Nas/au , beroemd door zijne Krijgs■errigtingen, Neef des Prinfen van Oranje: hij kreeg et Bevelhebber'chap voor den tijd van vijf jaaren, p eene wedde van vijftienhonderd Guldens ter

maand f

Sluiten