Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112

GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik.

De Koning van Frank'

rijk fcii enk t den Prins van 0ranjedeiuijtel vs n Zijne Hoogheid.

1637.

volger, Antony van Diemen, geboortig van Kü% lenhurg ,, kenmerkte het begin zijns Landbeltuurs door eenen Krijgstocht , die Amboina verzekerde tegen de invallen der Kimelahas of Bevelhebbers van Ternate. Hij onderiteunde den Keizer van Ceilon in den Oorlog tegen de Portugeezen, en floot met hem een Verdrag, tot grout voordeel der Maatfchappije. In deezervoege baande hij den weg tot de vermeesteringen, welken dezelve vervolgens deedt op dit Eiland, één der rijkfte in het voortbrengen van Indifche Waaren, en, bovenal, Kaneel in grooten overvloed opleverende (*).

Zints langen tijd was het Franfche Hof, teneinde het de Ferêénigde Gewesten te nauwer aan zich inogt verbinden , 'er op uit geweest, om den Prins van Oranje te verpligien. De Keizer hadt hem den tijtel van Rijksvorst geweigerd, en de Ferêénigde Gewesten zagen met geen goed oog de pooguigen van Frederik Hendrik, om den tijtel van Forst te verwer» ven. Het Hof van Frankrijk bediende zich van deeze gelegenheid , om de eerzugt van dien Prins te ftreelen. Op raad van den Afgezant de Ciiarnace , een bekwaam Onderhandelaar en een afgerigt Hove« ling, befloot het, hem met den tijtel van Son Altesfe, of Zijne Hoogheid, te vereeren. De Koning fchreef in zijnen Brief aan de Algemeene Staaten, berigt geevende van deeze tijtelveranJering , dat de Prins dien hoogertijtel verdiende, niet alleen uit hoofde van

zijne

^*) Du Bois, p. 114,117,

Sluiten