Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

114

GESCHIEDENIS

Fr edf.rtk Hendrik.

Dj Prins wordt Eer/ie Edik van Hitland.

ten tegen de Remonjiranten geschort, en op verre na den brandenden ijver tot het uitrooiienderKerterren niet getoond hadt. als zijn Broeder Maurits , een Man van veel meer verdiensten (*).

Van buiten 's Lands was den Stadhouder de gemelde Eertijtel toegekomen: en 't leedt maar wi inig dagen naa het toekennen van denzelven doorde Staaten , of hij verwierf eene Waardigheid, die meer betekende, als daadlijk van meerder invloeds. Le Ridderfchap en Edelen van Holland mzwWjk befLoten, hem tot Eerfte Lid van hun Lichaam te verzoeken: eene eer , welke hij terftond aannam, 't Bezit van aanzienlijke Heerlijkheden gaf hem een bijzonder regt, om onder de Hollandjche Edden bifenreeven te worden: en. wanneer zulks gefchiedde, kon men nier nalaaren, hem de eerfte plaatsinteruimen. Tot Eerfte Edele van Holland verheven , trok hij , welhaast, aan z,ch al het gezag van het voor/temmend Li) der S'aatsvergaderingen van dit Gewest, te wege brengende, darmen, eerlang, verfcheide Heere" ,ook KrijisoverOen,in deRidderfchap befchreef, die 'en eenemaale van zijne Hoogheid afhingen: desgelijks bekwamen de Ëd. len . naa deezen tijd , verfcheide Amp'sn en Commisfien, walken de Steden zich te vooren plagten toetevoegen (t>

Te

(*) Aitzema, II. D. bl 3t4.417.419- Brvdt, Leeven van de Groot, II. D. bl. y+,

(f) Refol.Holi 162,7. bl 27. Aitzema, II. D. M.419, Brandt, Leeven van de Groot, II. D. bl. 94.

Sluiten