Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MR NEDERLANDEN. 115

De nieuwe Eertijtel van Zijne Hoogheid, den Prins toegekend, deedt misfchien de Staa'.en d-.nken, om ook den Tijtel en Rang, welken de Afgezanten der vreemde Mogenheden hun moesten geeven, te regelen. Dan het liep aan tot het jaar MDCXXXIX, eer zij eene Orde op dit lluk beraamden. In welker aanvang zij betuigen, dat men de Majelleit en Waar. digheid van den Staat niet te zoeken hebbe i8 de Afgevaardigden, die de Vergadering , bekend onder den naam Van de Vergadering der Algemeene Staaten, uitmaaken, gelijk zich de Vreemdelingen verbeeldden, maar in deonderfcheideneLandfcbappen, die het Bondgenoorfchap uitmaaken. Vervolgens geeven zij te verftaan, dat hun den rang toekomt voor de Keurvorsten , Vorsten en Steden van 't Christenrijk ; dat zij na de Koningen en den Staat van Venetië volgden. Ook Helden zij vast, dat men hun, in de Aanfptaaken en Opfchriften, den tijtel van Hoog Mogende Heeren en Uwe Hoog Mogenden behoorde te geeven. De Afgezanten van Koningen en van den Staat van Venetië zouden door den Prins van Oranje, of, in deszelfs afzijn, dooreenigen der Staaten ingehaald en begeleid worden (*).

De roem des Stadhouders vermeerderde zo wel als zijne Eertijtels: hij volvoerde een gewigtigen Krijgstocht. Zints een geruimen tijd hadt hij het bemag* tigen van Breda op 't oog gehad. De Franfchen maakten eene groote afwending op de Grenzen der

Ne-

C) Aitzema, II. D. bl. 623.

H ft

Frederik Hendrik.

Tijtel en Rang der Algemeene Staaten,

Breda door den Prins bemagtigd.

Sluiten