Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. if?

de Bezetting trok met alle Krijgs - orde uit, en den Godsdienst bepaalde men op den zelfden voet , als dezelve in den jaare MDCXXV. geregeld geweest was. Schoon dit beleg bijkans vier maanden geduurd hadt, koste het minder msnfchap , dan men zou verwagten. Het getal der dooden werd cp achthonderd en vijftig? en dat der gekwetsten op dertienhonderd begroot. De Prins kwam, door het betragtigen van het onverwinnelijk gerekend Breda , in 't bezit zijner Baronnye: deeze vermeestering dekte de Grenzen des Lands t;gen de Spanjaarden, en herltelde de vrije vaart op de Rivieren. Dit was ook de laatlle bemagtiging van aanbelang, die de Staaten op de Spanjaarden in de Nederlanden behaalden (*).

Het volvoeren van 't plan der Landverdeeüng werd opgewakkerd door deeze behaalde voordeden , terwijl zij de jalouzy en onrust des Konings van Engeland vermeerderden, 't Zij hij weezenlijk ten oogmerke gehad hébbe, de Verbintenis tusfchen Frankrijk en de Staaten te verbreeken , en eene Landverdeeüng, zo ftrijdig met zijne belangen, te beletten; 't zij hij hier uit een glimpig voorwendzel ontleende, om zijne gewaande heerfchappij over de Zee te herltellen ; hij waagde het, op eigen gezag , eene nieuwe belasting van zijne Onderdaanen te henen, onder den naam van Schipgeld , dewijl dezelve zou dienen tot het onderhoud eener Vloote, om de Engelfche Kus-

ter

(*) Aitzema, II. D. bl.444,—467. M&n, de Fred, Jienrj , p. 200 , 2ao.

H 3

FrEBERÜC

Hendrik.

Gtfehlllen mee Engeland en de Staaten.

Sluiten