Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liS geschiedenis

ten te dekken tegen het dreigend gevaar, ontgaande uit het Verbond tusfchen Frankrijk en deezen Staat, en de Heerfchappij over de Zeeën, die Engeland omringen, te yerdeedigen. Deeze belasting fmaakte hel Volk geenzins, dewijl ze willekeurig was opgelegd. De Koning van Groot-Brittanje kende zijne belangen beter, dan hij zich verftondt op de middelen, noodig om dezelven te handhaaven : hij liet zijn regt verdeedigen door den geleerden Joannes S»:ldenus , die , in den jaare MDCXXXV , zijn Werk, Mare Claufum, of Gefloten Zee, genaamd, in 't licht gaf (*). Hij fpreidt daar in niet alleen ten toon, ailes wat eene verbaazende geleerdheid hem verfchafte van oude getuigenisfen der Schrijveren zijns Lands,

Reg-

(*) Eerigen, en onder deezen ook de Heer Wagenaar , hebben zich zeer vergist met te fchrijven, dat dit Werk van Seldenus is ingerigt tegen hei Stuk van H. de Groot, in den jaare MDIX. nitgegeeven. 't Zelve heeft 'er geen betrekking altoos toe , dan dat de Tijtel liet tegenovergestelde behelst. De Groot bewees in zijn Stuk , Mer Liberum , of de Vrije Zee , getijteld , de Vrije Scheepvaart na de Oost - Indien , die de Portugeezen betwistten: een geheel ander onderwerp, dan dat van Seldenus , die, wel verre van opzettelijk tegen de Groot te fchrijven, alleen ten diens opzigte aantekent, dat de Afgezant Carleton dien geleerden Hollander wilde gelïraft hebben , de, wijl hij de Vrijheid d<:r Zee beweerd Inde in zijne Onderhandelingen en Schriften. P. Pauluï Verkl. der Unie , i. J). Int. bl. Lsxix.

Frederik Hendrik.

Sluiten