Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frf.deïuk

filiNDHIK.

Der Staa-

trn en der Franje tien invloed op de onlusten in Engeland.

iao GESCHIEDENIS

betaalen voor de vrije Visfcberij in bet tegenwoordig getijde. Andere Koopvaardijfchcpen van deezen Staat , bij ongeluk in de Engelfche Havens vallende, vorderde men ongewooneregten aF. De Staaten zogten te vergeefsch door Onderhandelinge het Hof van- Engeland tot andere gedagten te brengen , en namen vervolgens hunne toevhigt tot het oude en beste middel, het zenden van Oorlogfchepen, ter beveiliging der Visfcherije pp de Engelfche Kusten. Zij Haagden hier in te gelukkiger, dewijl de nieuwe belas iig, door den Koning, buiten bewilliging van het Parlement, opgelegd, en bij aanhoudaaheid gevorderd, 's Volks misnoegen zeer deedt aangroeijen. De onlusten tusfchen den Vorst en het Volk namen dermaate toe , dat hij zich buiten Haat vondt, om de voorgewende Zeeheerfchappij te handhaven ("). '

De Cardinaal de Richelieu zogt Caeel den I. overtehaalen , om in de verdeeling der Spaanfche Nederlanden te Hemmen, of, ten minden, zich onzijdig te houden. De Graaf d'ëstrades ging ten dien einde na Engeland, in 't laatst des jaars MDCXXXVI!. Doch zijne Majelleit antwoordde, 3at hij, wel verre van een ledig aanfehouwer re zullen blijven, befloten hadt, zich met alle magt daar tflgen te verzetten. Terllond kreeg de Graaf last, Dm te handelen met de Misnoegden in Schotland. Richelieu fchreef aan den Staatsdienaar: Menzal, HÏhaaSt , weeten , dat men mij niet moet rerfmaa-

den.

(*) Aitzema, I,D. bl 163. icj.-.. 305,307.401.402.

Sluiten