Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dia NEDERLANDEN. isj

den. Het jaar zal niet ten einde hopen , of de Koning en de Koningin van Engeland zullen berouw hebben van het weigeren der aanbiedingen des Konings. Wij zullen, in 't vervolg, zien, dat de Misnoegden niet alleen door Frankrijk werden opgcftookt, maar ook (leun in Holland vonden (*).

De Graaf d'Estrades kreeg bevel , om uit Engeland na Holland overtefteeken, en met djn Piins van Oranje de noodige veranderingen in het Pian des aanftaanden Veldtochts te beraamen. Het antwoord van Koning Cakel hadt het ontwerp, om de Viaamfche Kust, en bijzonder Duinkerken, aantevallen, verijdehL De Prins van Oranje wilde gaarne diep in Braband indringen. De Koning van Frankrijk hadt zich verbonden , de Staaten met twaalfhonderdduizend Guldens te zullen onderfteunen ; waar tegen de Staaten beloofden , een magtig Leger in 't veld te zullen brengen, om iets gewigtigs te onderneemen, waar van het geheim alleen aan den Prins van Oranje, en aan iemand van 's Konings zijde, hier toe te benoemen, zou betrouwd worden. Maar , welke zorgen men ook mogt draagen , om het geheim te bewaaren , men wist welhaast , dat het op Antwerpen gemunt was. Graaf Willem van Nasfau kreeg last , zich na den Dijk van Kailo te begeeven, en daar post te vatten, waar zijne Lloogheid met het Leger hem zou bijkomen. Hij vol-

bragt

O) d'Estrades , Tom. I. p. r ia. Wicquef. L

p. 30. 31.

II 5

Frf.derix Hendrik.

Aar, (lag op Antwerpenmislukr.

""1638.

Sluiten