Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 127

hem aan geene eerzugt mangelde, was van een gematigden aart, afkeerig van geweld , en zogt veeleer de harten door za'gtheid te winnen. Dit gefchil heelt drn grond gelegd van het ongenoegen tusfchen zijne Hoogheid en die van Amflerdam , waar uit, Vervolgens, zo veel onheils voor 't Huis van Oranje ontltonde. Wij zullen zien , hoe deeze jalouzij, aangegroeid door de verbintenis des Prinfen met den Kaping van Engeland, de drift vermeerderde , met welken men den Misnoegden , die deezen ongelukbigen Vorst ontthroonden , onderltand toefchikte (*).

Was het om het Hof van Frankrijk , en bovenal den Cardinaal de Hichelieu te tergen, of om dank te i:etoonen voor de goede diensten , welke Maria de Medicis , geduurende haar Regendchap , het Gerneenebest beweezen hadt , dat zij, in Holland komende, om de Staaten te beweegen tot hethewerken van eene verzoening tusfchen haar en ha?.ren Zoon, den Koning, in alle Steden met veel ftaatüe ingehaald en vereerd wierd ? Amflerdam dak hier boven allen uit, en hadt de heerlijkite toebereidzels gemaakt, om haar te ontvangen. Zij kwam 'er, ver .ezeld door de Prinfesfe van Oranje en eenen aanzienlijken ftoet van adelijke Heeren en Vrouwen. Onder het gelui der Klokken, en 't bulderen des Ge-

fchuts,

(*) Aitzema, II. D- bl.413. 485. 49°« 5°5 55* 5926( Waoenaar Amft. V. St. bl. 24. 38 enz. Capelle Qeaenkf, 11, bl. 20-32.

Frederik Hendrik.

Groote tere, aarr Maria de

M«dicis

be w eezen.

Sluiten