Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1*8 GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik.

j ]

1

y I t

2 i t I

s

fchuts, reedt zij ter Stad in, begeleid door een Kor* net Ruiterij, uit de aanzieniijkfte Burgers-kinderen beftaande, terwijl twintig Vaandelen Schutters ge[cbaard ftonden langs de Straaten, welke de Vorstin zou doortrekken. Aan dc Poort' werd zij begroet loor een Oud-Burgemeester. Wat de Kunst vermogt , hadt zij te koste gelegd aan twee Zegeboojen , en anderen roedel, bij het bewelkomen van /orstlijke Perfonadien gebruiklijk. Op het Oost' hdisch Huis werd zij onthaald op een Banket, eeliglijk uit Indifche Gewasfen en Voortbrengzels beraande. Op de Oost • Indifche Werf zag zij een schip te water loopen, waaraan zij, op verzoek der ^urgeméestefen, eenen naam gaf, en het Maria de Wedicis roemde. Geduurende de vief dagen, dat ,ij in de Stad bleef, gaf zij het Wagtwoord (*).' fen zelfden dage , als zij Amflerdam verliet, den ijfden van Hèrfstmaïnd des jaars MDCXXXVIII, wam de Dauphin , haar Kleinzoon , ter wereld, ["oen de tijding deezer geboorte in de ferêénigde Ge'esten kwam , werd des groote vreugde bedreeven. den kon niet denken, dat hij, over wiens geboore zo veel blijdfchaps rees, Lodcwijk de XIV. zou ijn, die, ten eenigén tijde, een groot gedeelte on. er Gewesten zou bemagtigen, en het Gerneenebest

p den oever des ondergangs brenger. Wat

m,i;.\ dr Medicis betreft, zij begaf zich na Eneland, bij den Koning, haaren Schoonzoon; doch

kon

(*) Wagenaar Asr.fl. V. St. bl. 18.

Sluiten