Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oer. NEDERLANDEN. 133

floten te houden, of, zo hij uitkwam, flag te leveren. Het Engelfche Hof gaf alle blijken van Spaansgezindheid; niet alleen Mondt het toe , het Zilver, uit hunne Schepen, aan land te brengen; niet alleen leverde het hun Buskruit; maar liet ook vijftien Schepen leggen tusfchen de Spaanfche en de Nederlandfche Vloot, om den aanval der Staatfche te Bremmen ; zelfs den fchijn maakende van de Spaanfche te zullen helpen. De Engelfche Admiraal Pennington kwam Tromp, uitnaam zijns Konings, aanzeggen, dat hij zich op de Kust van Engeland van alle vïjandlijkheden hadt te onthouden. Doch de Staaten, in aanmerking neemende , hoe veel 'er hun aangelegen was, dat den Spanjaarden het geduurig overvoeren van Krijgsvolk na Duinkerken belet wierd, waar in de Engelfchen hun begunstigden, met de Havens, als eene fchuilplaats, open te zetten , en zelfs Schepen daar toe te verhuuren, gaven Tromp last, den Vijand , indien de kans voordeelig was, aantetasten , zonder eenig opzigt te neemen op'de plaats, vvaar deeze zich bevondt, noch op de perl'oonen, die hem hier in zouden willen verhinderen. Ten zelfden tijde lieten zij overal bevelen afgaan, om den Luitenant-Admiraal alle mogelijke verfterking toetefchikken. Holland,Zeeland, de Oost-tnWestIndifche Maatfchappijen , en bovenal de Stad Amflerdam, befchuldigd, van den Spanjaard te begunstigen, bragten alles toe, om Schepen in zee te brengen. Tromp ontving van de Zeemvfcke en Franfche Kusten zo veel voorraads , en , eerlang 9 zo ve** I 3

Frèderik Hendrik.

1

Sluiten