Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 135

Deeze nederlaag was een doodlijke flag voor de Spaanfche Zeemagt. De Staaten deeden aanzienlijke Cefchenken aan allen, die zich in deezen Zeeltrijd dapper gekweeten hadden. Een plegtige Dankdag, vergezeld met vreugdbetooningen, werd deswegen het Gerneenebest door gevierd. Geheel Europa bewonderde de dapperheid en het beleid , waar mede Tromp eene zo fierke Vloot hadt weeten optehouden, tot hij genoegzaame verlterking bekomen hadt, om ze te vernielen. Van nog meer gewigts was deeze Overwinning, daar men naderhand te weeten kwam, dat die Spaanfche Vloot geen minder oogmerk hadt, dan om Zweeden aantetasten , en in de Baltifche Zee eene wijkplaats te bezorgen voor de Kaapers, den Noordfchen Mogenhetfen zo vreeslijk, als Duinkerken was voor Frankrijk en Ploiland (*> Bovenal ftondt men vertteld over het in Zee brengen van omtrent zesüg Schepen , tot verlterking dei Vloot van Tromp, in den korten tijd van weinig meer dan veertien dagen ; iets , het welk, naar 'l zeggen van een ooggetuigen , geen Forst , hoe magtig ook, zou kunnen doen. Hij zou 'er hebben mogen bijvoegen , hoe hier uit blijkt, dat men ons Staatsbefluur , ondanks de langzaame en omzigtige voet, op welken het doorgaans te werk gaat, niet kan befchuldigen van traagheid en werkloosheid in buitengewoone en dringende omttandigheden , waiv

neei

(*) Bougeant/ Hifi, de la Paix de Munster, II. p, U

Frederik Hendrik»

Sluiten