Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i3ö GESCHIEDENIS

Fltr.derik HeMDR.K.

neer vertraagende raadplegingen de gunstigde gelegenheden doen voorbijloopen. Men verzekert

nogtnnus , dat de Staaten eene wijl in twijfel hingen, eer zij bcllotcn geen agt te geeven op de eifchen des Konings van Engeland', en dat Frederik Hendrik zelfs wankelde. Wij zullen welhaast ontdekken, welke geheime belangen hem den Engelfchen Vorst deedeu ontzien : het kwam zo verre, dat 'er bevel aan Tromp werd afgevaardigd, om het P.uk zo ernstig niet doortezetten ; doch het Visfchers Pinkje, met dit twijfelagtig en flauwmoedig fchrijven afgezonden , onbekende Schepen in Zee verneemende, en voor revangeniffe vreezende , wierp , tot groot

geluk voor den Staat , de Brieven over boord.

De Koning van Engeland klsfagdè zeer over de lchennis, op zijne Kust gepleegd. Hij dreigde; maar de verlegenheid , welke zijne eigene Onderdaanen hem veroorzaakten , deed: en klaagen en bedreigen hier te Lande op den rechten prijs fchatten. Men wil zelfs, dat de Engelfchen , die de Spanjaarden ongezind warén, om dat ze Papisten waren , en de Koning hun genegen was, tot de Hollanders neigden: en, wel verre van Koning Carels bevelen uittevoeren , zich van eenige Spaanfche Schepen meester maakten, die zij voor goeden prijs verklaarden, buiten twijfel onder het fchoonfehijnend voorwendzel, dat ze anders door de Hollanders zouden genomen of vernield worden (_*). On00 Aitzema , II. D. bl. 617. Capelle Gedenk/ ILD. ?1. 34. -

Sluiten