Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLAND EN, 157

Ondertusfchen zagen de Staaten geen kans , om hunne Koopvaardijfchepen voor de kaaperijen der Duinkerkeren te beveiligen. Bijkans en op den zelfden tijd, dat zij eene zo roemrijke overwinning behaalden , ontweldigden deeze Roovers hun veele Schepen , inzonderheid Straatsvaarders , die op geen vastbepaalden tijd aankomen, en , doorgaans, vuile en flegtbezeilde Schepen voeren. Men wreekte zich, wel is waar, nu en dan, op de Kaapers; doch deeze wraak was kostbaar, en bragt geen voordeel aan. De Schepen, door de Duinkerkers genomen , waren met Koopgoederen rijk belaaden, doch de Kaapers voerden alleen Manfchap. 't Gelukte nogthans Tromp , die, in den Zomer des jaars MDCXL, naar gewoonte, langs zltVlaamfche Kust kruiste, eenige vijandlijke Koopvaarders en drie Koninglijke Schepen te neemen, als ook de Haringvisfcherij te befchermen , fchoon hij, bij gebrek van Schepen , het roofnest Duinkerken niet volkomen kon influiten. Denadeelen, den Handel toegebragt, waren zo groot, dat honderd en negenenvijftig der voornaamlte Amflerdamfche Kooplieden , in Louwmaand des jaars MDCXLI, zich bij de Algemeene Staaten vervoegden met een Verzoekfchrift, fmeekende om kragtige befcherming der Zeevaard, en het bezet ten der Haven van Duinkerken ; doch het blijkt niet, dat zij dit verwierven (*).

Fbe-

C) Refol. Htll. 1*41. bl. 14. Wagenaak. Amfl. V. St. bl. 42.

15

Frederik Hendrik-

Vergeeffche poogingen » om de DuinkerkfcheKaapet s te bedwingen.

1641.

Sluiten