Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*38

GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik.

VrugtlooïeVeldtoclit.

Willem Frederik wordt Stadhou' der van Friesland , en Frederik He drik van Groningen , Ommelanden en Drente.

Frederik Hendrik liep het Krijgsgeluk te Land nier mede , fchoon de Franfchen eene voordeelige afwending maakten door 't belegeren van Atrecht, 't welk zij in Oogrsmaand vermeesterden. Hij moest van twee onderneemingen, de eene op Brugge , en de andere op Hulst, afzien , fchoon hij diep in 's Vijands Land was doorgedrongen. Graaf Hendrik. Casimir, bij het aantasten van zeker Reduit, het Kwaad Paards Gat geheeten , met merklijk verlies afgeweezen, en zelfs doodlijk gewond, overleedt in den bloei zijns leevens. Hij was een jong Held, van groote verwagting , blaakende van Krijgsmoed : de tijd en de ondervinding zouden allengskens zijn te hevig vuur gemaatigd , en zijn oordeel opgefchranderd hebben (*).

Het verlies eens jongen Stadhouders, van wiens bekwaamheden men zich alles goeds beloofde, deedt het Gerneenebest meer aan dan Frederik Hendrik, die wel traanen over hem Hortte, doch, naar'toordeel eens Gefchiedfchrijvers , traanen van vreugde. Met den dood diens Stadhouders oordeelde hij den dag gebooren, op welken het Stadhouderfchap over alle de Gewesten zich in zijn perfoon zou veréénigen. Na deeze vermeerdering van magt haakte hij te lierker, dewijl hij het algemeen bewind wenschte overtedraagen op zijnen Zoon, om deezen eenwaardigen Bruidegom te maaken voor de Engelfche Prin-

fesfc,

(*) Mem. de Fred. Henry, p. 261 277, AlTZEMA ,

II, D. bl. 672-673.703.704.706.728.

Sluiten