Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dek. NEDERLANDEN. 145

den verdeedigde, in een tijd, dat dezamengevqegde wapenen van Frankrijk en de Ferêénigde Gewesten dezelve met eene volflaagene vermeestering dreigden. Het Land- en Kriigsbewind ging, met zijnen dood, in gevolge van een beflooten Erief des Konings, over in handen van Don Francisco de Melo , den Markgraaf de Velade, den Graaf des Fontaines, en eenige anderen; doch Don Francisco de Mei.o hadt het voornaamlte gezag in de Regeering , en de Landvoogdij werd hem, kort daar naa, opgedraagen (*).

Andere, veel vreemder , veel onverwagter , gebeurtenisfen verbijsterden de Staatkunde van Spanje, en keerden deszelfs oogmerken en grootheid teffens het onderst boven. De Cataloniers , altoos naijverig, op hunne Voorregten en Vrijheden , verwekten een opltand, dewijl men dezelven wilde verkorten , en

gaven zich aan Frankrijk over. De Portugee-

zen, verdrietig, over hun verlies en diepe vernedering, gedrukt door het Spaanfche, juk , wagtten alleen eene gunstige gelegenheid af, om die boeijen. te verbreeken. Een bevel , den Adel. verpligtende , om , onder bedreiging van het verbeurd verklaaren hunner Leenen , de wapens optevatten tot het te onderbrengen der Cataloniers, zette hunne harten geheel in vuur en vlam. Reeds drie jaaren was 'er. eene verhooleue zamenzweering in bewerking , om.

den.

(*) Aitzema, II. D. bl. 785. Mem. de Fred. Henn p. 3° h

K 3

Fredhrik Hendrik,

Catale* nië en Portugal, fchudden 't Spaan, fche juk af.

Sluiten