Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 15$

Louwmaand., bij Kempen, geflagen. De Zomer werd met heen en weder trekken des Legers doorgebragt ; en de Vloot , langs de Flaamfche Kinten kiuislende, was even bedrijfloos (*).

Frankrijk en de Ferêénigde Gewesten vonden zich in een neteligen toeftand. De Spanjaarden verdub belden hunne aanzoeken, om eene Vredes - onderhandeling met de laatstgetnelden te hervatten. De willekeur'ge heerfchappij van Richelieu verwekte een ophand in Ft ankrijk: Lodewijk.de Bourbon, Graaf van Soisfons , en de Hertogen de Bouillon en de Guise waren de hoofden. Schoon het fneuvelen des Graaven , te midden der overwinninge, dit eerfte onweer deedt bedaaren, was het niet voorbij, of 'er kwam een ander op. Cinqmars,

Opperltalmeester en Gunsteling des Konings geworden, befloot, Richelieu den voet te ligten. jong, eerzugtig en roekloos , dagt hij zijn oogmerk te bereiken door de Hertogen van Orleans en Bourbon, als ook Spanje, in de zamenzweering te doen deel neemen. Reeds hadt hij het hart des Konings gewonnen. De val van de Richelieu was vast bepaald, en , naar allen oogenfchijn, zeker. Ziek, en van ongerustheid fel geknaagd, wagtte hij 'sKonings ongenade, wanneer hij , door een zonderling geluk, het verdrag der Eedgenooten met Spanje ontdekte. Hij verflendigde des den Koning , die , in

twij.

(*) Aitzema, II. D. bl.825 ——.849. d'Estrades, I. p. 69 75.

Fr"derjh Hendrik,

Omwenteling in Frankrijk.

Sluiten