Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. xói

Verdrukkers, en deeden veertigduizend Proteftanten omkomen in liet volvoeren eener zamenzweeringe, niet ongelijk aan AenSt. Bartholomeus nagt in Frankrijk. Een valfche Lastbrief des Konings , op welken zij de ftoutheid hadden van zich te beroepen, verbitterde de gemoederen meer en meer tegen den Vorst (*). '

De Koningin hadt zich, in Lentemaand dés jaars MDCKLII, na Holland begeeven, onder voorwendzei van haare Dogter te begeleiden naPrins Willem, haaren Egtgenoot, en de kostbaarfte Juweelen der Kroone medegenomen. Zij liet het niet berusten bij dezelven te verpanden of te verkoopen, om 'er Oorlogsbehoeften voor tekoopen, en dezelven den Koning toetefchikken. Zij vondt veele Verraogenden hier te Lande gereed, om haar groote Geldfommen optefchieteu. Frederik Hendrik verftrekte desgelijks een aanzienlijken fchat aan den Schoonvader zijns Zoons : hij haalde veifcheide Officiers en Soldaaten over, om, hem ter hiüpe, na Engeland overtefteeken. Men bewees der Engelfche Koninginne. in alle Steden, welken zij bezigtigde , veel eers; en Amflerdam, 't welk, eenige jaaren geleden, Maria de Medicis zo pragtig onthaald hadt , deedi thans niet minder. De Algemeene Staaten begroet ten in vollen getale haare Majelleit bij haare komsl in 's Gravenhaage ; doch dekten zich , terwijl zi

haa

(f) Hijlorie Rev.of the civil wars in l/clandi VE Deel. L

Frederik Hendrik,

De Koninginvan Engelandkomt in Holland.

t

Sluiten