Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frederik Hendrik,

Strik-

land van het Parlement na den Haag gezonden»

(*") Rapim, Tom. VIII- p. 226. Ludlow Mem. Vol. 1. p. 23.67. III. p. 304. 309. Wagenaar, Vaderl. Mlji. XI. D. bl. aa8. Amjl. V. St. bl. 44.

ti| GESCHIEDENIS

haar aanfpraken. Zij hieldt zich tot Lentemaand des volgenden jaars in Holland op (*).

Terwijl de Koningin in Holland vertoefde , om het Gerneenebest, ter begunstiging van haaren Egtgenoot, te beweegen, vaardigdehetParlement Walter Strikland af, om haare oogmerken te dwarsboomen. Hij verzogt, uitnaam der beide Huizen des Parlements, gehoor; dan hij verwierf het alleen bij Gemagtigden. Zeer flondt men verfteld, als hij hun vertoogde , dat de onlusten tusfchen den Koning en het Parlement van gelijken aart waren, als die weleer tusfchen deezen Staat en den Koning van Spanje reezen : waarom het Parlement gaarne een nauw Verbond fluiten zou met de Ferêénigde Gewesten. Voorts klaagde hij over 't leveren van Krijgsbehoeften aan den Koning; met verzoek, dat het verbod, deswegen gedaan, beter nagekomen , en de onzijdigheid volkomen bewaard mogt worden. De Algemeene Staaten , die tot 's Konings zijde overhelden , ipraken, maar met weinig klems , van een bevel te laaten uitgaan , het verkenen van onderftand aan beide de Partijen verbiedende. Maar de Staaten van Holland en Zeeland, door Koopsbelang gedwongen het Parlement te ontzien , als 't welk meester was van de fchatten des Rijks, van de Vloot en de groote

Sluiten