Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iG,,) GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik.

Weder-

zijdfche klagten.

tegen den Koning te prediken , zonder dat men hem durfde Itraffen (*)•

Vrugtloos beklaagde zich Boswell , 's Konings lldident, over de gefprekken en gefchriften, ftrekkcnde tot hoon van zijnen Vorst, in deeze Landen. Van den anderen kant leverde Strikland zijne klagten in wegens den bijlTand, den Koning toegefchikt. Doch, de Algemeene Staaten de partij des Prinfen van Oranje Berk voorftaande, dien hij voornaamlijk befchuldigde van het,fchenden van onzijdigheid, vervoegde hij zich bij de Staaten van Holland en Zeeland. Bij deezen, het Parlement geneegen, wist hij te wege te brengen, dat 'er ook, ten behoeve van 't zelve, voorraad van Oorlog na Engeland gefcheept werd. De Koning klaagde hier over, bij eenen Brief, aan d: Algemeene Staaten gerigt ; doch, de Admiraliteit te Rotterdam een Schip , met Gefchut voorzien , aan een Bewindsman des Konings verkogt hebbende, viel Strikland , op zijne beurt j deswege wederom klagtig (f). Deeze llrijdige belangen , deeze elkander overdwarsfende klagten, veroorzaakten groote verlegenheid. Zekere Hugo van der Buiig , door de verbondene Catholijken

in

(*) Refol. Hol!. 1643. bl. 216. 218. 227. 233. 271. Rakn, Tom. VIII.p.396-3p8.AiTZEMA,II.D.bl. 1346.

(t) Refol. Holt. 1643. bl. 135- »43« 150. 151- 158. 159. 165. 173-176. 181. Not. Zeel. 1644. bl. 129. en 1645- bl. 354-

Sluiten