Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\6S

GESCHIEDENIS

Frederik HeiMDtük,

« i

t

£ \ li a h v le v \ 6 fe ft di

bragten ze in Holland en Zeeland op, waar men het Oorlogstuig 'er uit lostte. Dit lot trof verfcheide Schepen , voor 't Parlement gefchikt : waarom de Oorlogfehepen van 't Parlement het zich niet ontzagen op de Kusten deezer Landen vijandlijkheden te pleegen , 's Konings Schepen in de Zeegaten aanteta?ten, en zelfs de Schepen der Onderzaaten van deezen Staat te bezoeken eu optebrengen , op vermoeden, of bevinding, dat zij den Koning Krijgsbehoeften toevoerden. Hier over reezen van wederzijden klagten. De Partij des Parlements won in Engeland ,'e!d: zij verdubbelde hier haare aanzoeken en beIreigingen, geflaafd door het^neemen en opbrengen Ier Schepen. Men werd, naa lang verwijlens, te aade, een buitengewoon Gezantfchap na Engeland fcevaardigen, met last om te beproeven, of zij de ;efchillen tusfchen den Koning en de beide Huizen an het Parlement konden bemiddelen. In Louwïaand des jaars MDCXLIV, kwam hetzelve te Lonen, en deedt verfcheide reizen na Oxfort, waar de oniag zich onthieldt. Deeze fcheen niet vreemd, m hunne bemiddeling aanteneemen; doch het Parment , te onvrede , dat de Gezanten zich veele ■eeken te Londen hadden opgehouden , zonder die ergaderiug te kennen , en hen aanziende als partijge Middelaars, dewijl zij vrienden waren des Prinn van Oranje, en hier van blijk gegeeven hadden, lande hun verblijf in Engeland , wilde zich over C Gezantfchap,'t welk niets hadt uitgerigt,beklaan in een wijdluftig Vertoog, 't geen Strikland

ter

Sluiten