Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de* NEDERLANDEN. jfy

moed. Dv.ltschland ftrekte ten prooi van de rooverijen aller itrijdende Partijen , en de Overwinnaars verzwakten zich door hunne overwinningen.

De Vrede was nondzaaklijk geworden; maar,hoe zeer de ftrijdende Partijen hier in overéénkwamen, hadden zij tegen dkar.der gekantehelatigen te vereffenen. In den jaare MCCXLI. kwam raen overéén, niet ten aanziene der voor waarde van eene algemeene Vrer de'nandeling , maar al leen wegens liet openen eener Vredehandeling. Te Osnalrugge zouden de Zweeden en de Ptoieftantfche Rlksvorften, enieMunfter de Roomsen Qaholijken bijéénkomen. Het Franfche Hof gaf den Algemeenen Staaten bij tijds kennis van de gemaakte fchikkingen , en verzogt, hunne Gemagtigdeu ter algemeene Vredehandeling te zenden (*). Traaglijk ging dit alles toe: het liep aan tot het begin des jaars MDCXLIU, eer de vereischte Vrijgeleibrieven herwaard kwamen (f> Het gerugt deezer aanftaande Vredehandelingen verwekte vrees onder de Leeraars hier te Lande voor de belangen van dtn Protejïantfchen Godsdienst : die van Walcheren verzogten hunne Edele Mogenheden, dat zij geliefden te zorgen, dat 'er niets wierd vastgelteld ten nadeele der Hervormde Leer e s .en kreegen

ten

(*) Aitzema , II. D. bl. 759. 761. 855. Refol. Heil, 1641. bl. 252.

(t) Aitzema, II. D. bl. 884. Refol. Holl, 16 43. bL 33. Ö2.io4-IO(5.ii9. 132.170.173.

L 5

Fn ederik

Hendrik.

Voorbereidsels , tor de 1 Munjlerfche yredchnndeiing.

Sluiten