Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. i?i

fteldheid het huis hielde : eene verfchooning, aangenomen als eene erkentenis van 'sPrinfenverpligting tot dit eerbetoon, 't Viel zo gemakfijk niet', deeze ijdelheid der Etiquette onder de Jufferfchap bijteleggen. De Prinfes van Oranje weigerde het eerfte bezoek te geeven aan Mevrouw Servien. Zij vorderde dezelfde eer als haar Egtgenoot, en zag de Prinfes niet al den tijd, dat zij zich in den Haage onthieldt (*).

De Staaten, op hunne beurt, gefteld opeerbetoonende onderfcheidingen, vorderden voor hunne Af- , gevaardigden de zelfde eere, als men aan de Afge- i zanten van Venetië toeftondt. De Franfche Gevol- i magtigden gaven hun goede hoope , verklaarende, ] de Koninginne Regentesfe des te zullen onderhou- ' den, en antwoordden, eindelijk, zelfs den tijtel van " Excellentie aan hunne Afgezanten niet te kunnen toeftaan. Deeze weigering deedt den eisch, om Afgevaardigden derwaards te zenden, haperen. De Staaten wilden niet, dat zij 'er anders zouden verfchijnen dan als Afgezanten van een Oppermagtig Gerneenebest , gelijk aan die van andere Mogenheden. De Prins van Oranje dagt ook, dat de Haag veel beter tot eene Handelplaats zou gefchikt weezen, dewijl de Afgevaardigden te Munfler, zo verre afzijnde van hunne Meesters, zich ligt door de Spanjaarden zouden kunnen laaten misleiden. Doch de

Franfche

(*) Aitzema % II. D. bl. 886. Brandt Leevenvande Croot , II. D. bl. 349. Bougeant Hifi. de Negotiat. Liv.VII I.

Frederik Hendrik.

v"erfcbi!ende in:igtenen aaniene der Zredelandeing.

1644.

Sluiten