Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lfi

GESCHIEDENIS

Jpzigten

van

Frankrijk.

Fredetuk

Franfclie Gevolmagtigden wilden hier aan geheel het oor niet leenen , verklaarende , dat de verltandhoudiug dan te ongelegen zou zijn.

'Frankrijk zogt de Ferêénigde Gewesten te verbinden^ om niet, dan éénftemmig, met hem te handelen. Het hadt voornaaralijk op 't oog , de wijze te regelen-, op welke ieder der beide Staaten te Mtin_ fier zmhaudden, de natuur en oe uitgeflrektheid der eifchen daar voorteudlen, het Verbond van Ilorgtogt, en de Voorwaarden, op welken de Verbintenis naa den Oorlog zou duuren. De Gevolmagtigden ontdekten het voorneemen van Frankrijk, om alle zijne gemaakte Vermeesteringen te behouden. De zeven Gelastigden, door de Staaten tot de onderhandeling met de Franfche Gevolmagtigden ie t 'emd, fcheenen over deezen eisch verwonderd, aandringende , dat hunne armoede hen geregtigde, om aÜe Vermeesteringen in de Nederlanden te behouden: 't was geene aanwinst; maar eene weder\oiccüiging. Zij gaven te verdaan, Aai Frankrijk groot genoeg was, en gereedelijk eenige Steden , ja zelfs Laucdchappen, kon afltaan. Zij fpraken , in de daad, even of Frankrijk niet nog meer regts hadt ( p de uitgeltrektheid des ouden Franfchen Rijks, als of iemand, magtig zijnde, daarom zijne Regten min mogt doen gelden , en als of 'er in den Oorlog eenig ander regt dan dat der Vermeestering goldt. Het vocrliel der Gelastigden deedt de Franfche Staatsdienaars denken , dat de Staaten de habuurfchap van Frankrijk nog meer vreesden dan die van Spanje.

Da

Sluiten