Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I7ö

GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik.

Eitchen der Staaten.

wakkerlijk voorftaan , en, in 't bijzonder, de voordeden , in den Oorlog bevogten, zoeken te behouden. Indien de Vrede , of her Beftand, welk men Büitcn mogt, van 's Vijands zijde werd gefchonden, of indien het Beftand teneindelkp, zonder verlengd te zijn, zou men gelijkerband den Oorlog weder aanvangen. , Doch , toen het op de onderrekening aankwam, Bootte een nieuw gefeild bijkans alles omverre. Üe Gelastigden begeerden , dat de naamen der Ondertekenaaren zouden gefchreeven worden in twee evenwijdige kolommen. En 'c was niet, dan naa veel hairkloovens, dat zij bepaalden, op éen en denzelfden regel , terftoiid naa de Gevolmagtigden, te tekenen.

Men hadt tot nog toe niets beraamd dan de wederzijdfche verpligtingen der beide Staaten, indien zij te gelijk Vrede of Beftand floten. De Gevolmagtigden hadden altoos vermijd te regelen , wat men doen zou , in gevalle Frankrijk eenen Vrede Uoot, en het Gerneenebest een Beftand trof. De Gelastig» den wilden, dat Frankrijk zich verbondt den Vrede té verbreeken, wanneer het Beftand der Staaten verbroken werd. Zij booden zelfs een Geféftrifc aan, 't welk de Gevolmagtigden weigerden te ontvangen, om zich niet verpligt te vinden tot het bepaalen van dit {ruk. Zij deeden meer: zij bedienden zich van eene kunstgreep , en lieten het, nevens andere Papieren , ter tafel des Graven d'Avaux liggen. Deeze , 't zelve ontdekt hebbende , zondt hét terliond te rugge aan den Voorzitter der Gelastigden , en,

daar

Sluiten