Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1Ï5

GESCHIEDENIS

FïlEDSRIII

Hendrik.

Veldtocht in F laanderen,

i

Deeze zaaken in het Noorden vertraagden de ontwerpen des Printen van Oranje. Met den aanvang des jaars MDCXLV. was het Verdrag met Frankrijk op den ouden voet vernieuwd: en bedongen de Siaaten, in Grasmaand, nog driehonderdduizend Ponden hovende gewoone twaalfhonderdduizend, mits,zij eene Plaats van belang zouden aantasten (*). De Franfchen openden den Veldtocht onder den Hertog van Orleam, die Mardijk innam, terwijl de LuitenantAdmiraal Tromp eene Schans , in 't Scheur liggende , befchoot. Verfcheide andere kleine Plaatzen gingen aan de Franfchen over. Da' Prins van Oranje, die zich met zijn Leger na Vtaanderen begeeven hadt, bleef langen tijd in eene werkloosheid , die seer veel opziens baarde. Men morde, dat hij met een zo talrijk Leger niets van belang ondernam,daar de Franfchen overwinning op overwinning hoopten. Deeze boenende taal maakte , gelijk zijne Gedenkrchriften vermelden, zo veel indruks op hem , dat hij liever een bezwaarlijk en , naar oogenfehijn, dwaas [luk wilde onderneemen , dan zich hooreu fmaaden van een Volk, 't geen hij aan zich veipligt oordeelde , wegens zo veele welgelukte bedrijven. Hij be(loot, den toeleg op Antwerpen te werk te (teilen.

De

II. D. bl. 639. 947. 950, 701. 720. 799- 836. 839. 865. >o§. 993. 1002. nt.D. bl. 2. 3-13-17- Mcm- * FfedHenrj , p. 344.345. Capelle Geienhf. II, D. bl. 69.

jte.

(*) Aitzema, D.bl.43. 4*

Sluiten