Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLAND EN. 187

De bemagtiging dier Stad was, ondertusfchen , reeds zints lang, zijn geliefd ontwerp , en hij wilde wel iets waagen, om haar te winnen. De morrende aandrang kon hem dekken, zo de onderneeming flegt uitviel. Maar de beweegingen des Vijands maakten het beftaan volftrekt onmogelijk. Daar de Franfchen na de Grenzen begonnen aftezakken, om de Winterlegeringen te betrekken, fmeedde hij een ander ontwerp, en oordedde de gelegenheid thans gunstig , om een aanflag uittevöerèn, die de weezenlijke oorzaak geweest was van de bedrijftoosheid , over welke men zo zeer geklaagd hadt. Deeze aanflag was het vermeesteren van Gent , waar hij goede verfland.iouding hieldt. Alleen wilde hij de Stad vermeesteren , ongetwijfeld, om niet verpligt te zijn dezelve aan Frankrijk aiteftaan , die ze, volgens de verdeeling van 't jaar MDCXXXV, moest hebben: eene verdeeling , welke hij altoos in 't oog hieldt. Maar dit ontwerp , in 't welk meer Staatzugt dan opregtheid lag opgefloten, 't geen, onvermijdelijk, zaaden van jalouzy tusfchen de Bondgenooten moest flrooijen, liep te leur , zo als het op 't punt der voltrekking ftondt, door een zeer onverwagt voorval. De Maarschalken de Gassion en Rantsau , aan welken de Hertog van Orleans, na Parijs trekkende, het bevel over het Leger gelaaten hadt , waren tot Meenen doorgedrongen, en hadden zich langs de Vaart, tus fchen Gent en Brugge, nedergeflagen, naa den Her tog van Lotharingen onverhoeds overvallen en ge

nood

Frederik He.ndrik,

Sluiten