Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ipa GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik.

De RoomfcheGodsdienst te Mulst nier. toegeUaau.

Kunste-

naarijen der

Spaanfchen, om eenen afzoi.derliken Vrede met de Siaaten te heiverkeu.

fchen Godsdienst belet hadt, flrijdigmet het Verdrag. De Prins van Oranje zou overéénkomftig met het zelve gehandeld, en naar de regelen eener verllandige Staatkunde te werk gegaan hebben, dewijl de Ingezetenen der Spaanfche Nederlanden, omeensontflagen te geraaken van eenen Oorlog, die hun zo veel ramps brouwde, zich wenschten in de armen van Frankrijk of der Ferêénigde Gewesten te werpen; doch de Staaten van Holland wilden nooit die vrije oefening toelfaan, om de Vermeesteringen , welken zij met geen goed oog befchouwden, niet te begunstigen, fchoon zij andere voorwendzelsbijbragten (*).

Deeze drift der Franfchen voor het bevorderen van de vrije Godsdienst-oefening der Roomfchen is te meer te bevreemden , daar de Spanjaarden , bekend voor veel ijveriger Voorftanders , de belangen daar van deels zouden opgeofferd hebben , om de Staaten van Frankrijk aftetrekken , en tot eenen bijzonderen Vrede te beweegen. Doch Frankrijk hieldt een waakend oog, gevestigd op alle ftreeken des Vijands. De Graaf d'Estrades, Colonel van een Regiment in Staaten dienst, en intusfehen met verfcheide bijzondere onderhandelingen belast , verzuimde niets , wat kun ftrekken om hunne heimlijke poogingen te dwarsboomen. Hij hadt volkomen het vertrouwen des Printen van Oranje gewonnen, enbragt niet weinig toe om hem in de maatregelen des Franfchen

(*) Ncgociat. fecr. Tom. II. P. II. p. 188.217. Bos-

GEANT, Tom. III. p. I37.

Sluiten