Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35i GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik,

Eertijteis ch Rang den Gezanten■van den Staat dooi Frank rijk gegeeveu.

Markgraaf de Castel-Rodrigo , die Don Francisco de Melo , in den jaare MDCXLIV, opgevolgd was iii de Landvoogdij over de Spaanfche Nederlanden , liet niet af , door Zendelingen en Brieven, de Staaten en zijne Hoogheid te verzoeken tot eenen afzonderlijken Handel; doch alle zijne poogingen waren vergeefsch (*).

Het Franfche Hof, naa lang gedraald te hebben met nieuwe Tijtels en nieuwe Eerbetooningen toetekennen aan de Algemeene Staaten en hunne Gezanten, ongetwijfeld om daar door de verdienste van dit gunstbewijs zwaarder te doen weegen , of het zelve te beljpaaren tot eene gelegenheid van aanbelang, oordeelde het thans tijd hen met dezelve te verpligten. De Franfche Afgezanten kreegenlast, den Tijtel van Excellentie of Doorlugtigheid den Gezanten van deezen Staat te geeven, bij hen het eerfte bezoek afteleggen in Plaatzen, daar zij laatst zouden aankomen : en zouden zij de hoogerhand hebben, als zij de Franfche Gevolmagtigden kwamen zien. Het voorbeeld van Frankrijk werd gevolgd door de andere Mogenheden, door Spanje en den Keizer zelve (f)- 't Schijnt ondertusfehen vreemd, dat

Frank-

Tom. II. P. I. p. 175. Tom. II. P. II. p. 204. Bougeant , Liv. II. p. 247. 254. & IV. p. 53 - 55»

(*) Negociat. feertt. Tom. II. P. IL p. 155. 157- }S9* 171. 176. 190. Tom. I. p. 476.

(f) Aitzema Vredehandel, bl. 181.182. Aitzema, III. D. bl. 3.

Sluiten