Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dkh NEDERLANDER i9s

Frankrijk een zo weidschklinkenden Tijtel toekennende aan enkele Afgezanten , de Algemeene Siaaten met geen hooger , dan die van Mijne Heeren , vereerde, fchoon de Koningen van Engeland, Deemmarken , Zweeden en Portugal hen Hocgwogen* den of Hoogmogende Heeren noemden.

DeAlgemeene,Staaten, die tot nog geene Gezanten tot de Munfier fcheVredehandeling hadden afgevaardigd , wel te weden, dat deezen dezelfde eerbetooningen zonden ontvangen als de Afgezanten der Gekroonde Hoofden, marden niet langer met ze derwaardste fchikken. Men vervaardigde hun Berigtfchrift, en, óndanks de tegenftribbelingen van Zeeland, dat, door middel der kaaperijen , veel voordeels trok van den Oorlog, afkeerig was van den Vrede, Werd het vastgefteld, en te gelijk beilóten, dat men de Handeling te Munfier zou* tragten. te beleiden tot Vrede tusfchen Frankrijk en Spanje , en tot Beftand tusfchen Spanje en deezen Staat, waar in alle de Ge« westen , ook die 't meest tot den Oorlog helden, bewilligd hadden (*> Op den elfden van Louwmaand des jaars MÜCXLVL verfcheenen der Staaten Afgevaardigden te Munfier. Zij waren acht in getal, naamiijk Bartiiold van Gend , Heer Vari Loenen en Meinersivijk, wegens Gelderland; ]o.\n van MATiitNEs , Heer van M.ithenes , lliviere, Opmeere en Zouteveen , en Adriaan Pauw , Ridder j, Heer van Heemftede, Eerlte voorzittende Raad

al

(■') Aitzema, III. D. bl. 51. Vrede'tanct!, b\.ici, VI. Bed. M

Henuiuk»

Gevol* magtigden der Staaten op de Munjler' fche Vitdehande.iing. (

i64<j.

Sluiten