Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i96 GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik.

Beweegredenender Straten van Holland, om dea Vrede te begeeren.

Het ontbrak den Staaten van Holland niet aan fchijnbaare beweegredenen, om na den Vrede te haaken. De Geldmiddelen van dat Gewest waren zeker in een flegten Baat, dewijl het zelve meer dan de helft draagen moest in de kosten des Ooilogs , die 's jaarlijks tweeëntwintig millioenen beliepen ; ook was het boven de honderd en veertig millioenen Guldens ten achteren geraakt, waar van hooge renten betaa'd werden , cn nog dertien millioenenfchuldig (*)• Wat uït de overwonnen Steden in'sLands Sc'li ikist kwam , kon niet, ofnauwlijks, ftrekken tol het onderhoud der Bezettingen. Ook fcheenhet lnccr d,m ooit ontrust over den voortgang der Franken wapenen in de Spaanfche Nederlanden. Deeze icdencu Beten rf* JM- zeBge" ■> en zouden proef kunuen hou.len, indien de Vlooten, nog zeer onlangs na 't Nwden gezonden, niet uitweezen , dat dit°Lcnikchap niet opzag tegen kostbaare uitrustingen, Mten nicn niet wist, dat het vervolgens veel er Geldligtingen gedaan heeft, en dat Spanje, verzwakt zijnde door den afval van Portugal, Catalott'iè en Napels , 'er flegts maar eene meer dan geWOOne poogiug te doen was , om, met Frankrijk verée'r.igd, dat Rijk van de Nederlanden, nog aan't zelve gefiegt, te ontzetten. Staat het vrij, gistingen

dat de misdag inhec jaargetal fchuile, en het 1644. of 1645. moet weezen.

(«) Whjque», Liv. I. p. 50- Liv, III. Preuv. IV. p.

125- 4°3-

Sluiten