Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

si& NEDERLANDEN. io|

werp. Parijs verbeeldde hij zich reeds als het middelpunt des Rijks , Frankrijk aan alle kanten veilig, de misnoegden en partijfchap verwekkenden gedempt door 't misfen van eene toevlugtplaats , Engeland onmagtig om te befchadigen , en Frankrijk ontziende gelijk het behoort, de Ferêénigde Gewesten in de noodzaaklijkheid om veel behoedzaamheids te gebruiken, en misfchien, door hunne inwendige verdeeldheden, vervolgens gedrongen , zich aan de Franfche Heerfchappij te onderwerpen. Dermaate was deeze Staatsdienaar verblind door den fchitterenden glans, dien hij zelve aan dit ontwerp gegeeven hadt, dat hij de ongerijmdheid en ftrijdigheid daar van niet begreep. Zou geheel Europa, reeds ongerust over den aanwas der Franfche Monarchy, zonder verontwaardiging en fchrik gezien hebben: dat de braave Cataloniers lafhartig verraaden efl aai hunne Verdrukkers overgeleverd werden door hen. aan welken zij zich hadden toevertrouwd , om niei weder onder een haatlijk juk te vallen ?

De Franfche Gevolmagtigden deeden ook den Cardinaal opmerken, dat het ontwerp niet alleen deG* taloniêrs zeer zou mishaagen, maar ook Engeland, de Ferêénigde Gewesten, Portugal, en alle Mogen heden, die de toeneemcnde grootheid vznFrankrijf met een oog vol onrust aanfchouwden. Zij toon den, dat de Spanjaarden 'er nooit in zouden toe Remmen, en dat, wanneer men zulk eene verwisfe Ving ten oogmerke hadt, men zich wel moest, wagten van ze reQhtftreeks voorteftellea , maar veele** N 4. fpree

Frederik Hendrik.

!

Sluiten