Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bei NEDERLANDEN. 203

d'Estrades vernomen hadt. De laatstgenoemden Bonden zeer vertteld, dat eene zaak van zulk een aanbelang niet terltond in de Vergadering der Staaten geMagt was. Zij verweeten den Prins , dat hij de belangen des Vaderlands verraaden hadt, fchoon hij verzekerd hadt dit ontwerp niet goedgekeurd te hebben, dan in zo verre het zelve de onafhanglijkheid van 't Gerneenebest verzekerde, en de Staaten gerust Helde wegens de verkrijging der Plaatzen, in de verdeeling des jaars MDCXXXV. bepaald. De kwaade vermoedens vermeerderden door hoonenda Gefchriften en Blauwboekjes tegen Frankrijk , waar in de Prins van Oranje niet ontzien werd. Men mompelde zelfs onder het Volk, dat Spanje de Ferêénigde Gewesten ook aan Frankrijk zou afilaan; dat alles reeds heimlijk was vastgelteld , dat de Ko ninginne Regente flegts welllaanshalve uitfpraakzou doen; als mede dat zijne Hoogheid van de les geweeten , en den handel heimlijk begunstigd hadt. Een Jacobyner Monnik, Vader Izaük geheeten, zou, zo men wil, den geheelen draad deezerOnderhandelinge in handen gehouden en belhiurd hebben. De Prins van Oranje , zeer gevoelig getroffen wejjens de fmaadende gefprekken, welke van hem liepen , en de verfpreide hoonende fchriften , beklaagde zich ten hoogden over 't vertrouwen, waar mede d'Estrades hem verwaardigd hadt. Hij was zelfs op 't punt, om medeteftemmen in eenen voorflag, to<m ter Staatsvergaderinge gedaan , om Frankrijk voortekomen door een bijzonder Verdrag , en de

voor-

fb.ederik Hendrik.

Sluiten