Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. «05

dan aan de verzekeringen hunner Bondgenooten. Zij verfchaften voorwendzels, om het aangaan van een bijzonder Verdrag te wettigen , en de wijze , waar óp zij Frankrijk behandelden, te iegtvaardigen (*).

Mazarin , in 't einde de gevolgen zijns ontwerps ziende , vetklaarde , dat de eerifen, die het hem in den zin bragten , hem vergif in een vergulden beker aangebooden , en , hem groetende , een dolk in 't hart geftooten hadden. Hij kon egter niet befluiten, het geheel te laaten vaaren. Kwalijk onderrigt wegens de heerfchende neiging in de Ferêénigde Gewesten, geloofde hij, dat zij in zijne maatregelen zouden treeden, en zelfs met ernst dezelven doorzetten, indien hij zich hieldt aan het Verdrag van verdeeling des jaarsMDCXXXV. Dan welhaast ontdekte hij , dat men dit plan aanmerkte als veel voordeeliger voor den Koning dan van het Gerneenebest. Dus verfchafte hij , een harsfenfehim najaagende , door een' valfchen en onbedagten ftap, een voorwendzel aan wankelende Bondgenooten, om hunne verdenkingen te wettigen. Dus verijdelde hij zijne hoope in zo verre, dat zij van geene foort van vèrwisfeling wilden hooren. — Dei^-«»,/c&«bleeven niet in gebreke, om de ongerustheden, door hen verwekt, te verdrijven, en hunne Vijanden verdagt te maaken. De Spanjaarden hadden 1 un voorgeflagen, Vier kleine Plaatzen in de Nederlanden aftellaan,

mits

(*) Aitzema, III. D. hl. 96. roi. Negtciat. ("eerst, lïl. p. 105. ioÜ.iop.iil.il8.isr.

Frederik Hendrik,

Sluiten