Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SIS

GESCHIEDENIS

jF&EDERIK ÜEINDKiK.

De Afgezantender Staaten Middelaarstnsfc'oen Frankrijk en Spanje , om Cataloniëvoar de Nederlanden te verwisfe-

De Franfchen antwoordden, dat zij een Landfchap, der Franfche Kroone onregtmaatig ontnomen , en waar bij bet zich vrijwillig weder vervoegd hadt, niet konden laatenvaaren ; dat het eene laaghartigheid en trouwloosheid zou weezen, die in hun niet kon vallen, een Volk, 't welk zij beloofd hadden te befc'ierroen , te begeeven. Zij vorderden zelfs , dat men 'er Tortofa , Terragona en Lerida zou bijvoegen, als men wilde, dat zij eenige Plaatzen in de Nederlanden afftonden. Deeze wijdgaapendeeifchen waren het uitwerkzel eener behendige Staatkunde. De Franfchen wisten vooraf, dat zij ze niet zouden verwerven: zij wilden ook , dat Spanje hun juist het tegenovergetielde aftlondt. Zij vreesden den achterdogt hunner Bondgenooten optewekken , indien zij de Plaatzen in de Nederlanden vorderden. Zij wilden hun 'er toe brengen, cm daar zelfs van te fpreeken, en tot het oude Verdrag der Landverdeeling te komen: 'er bijvoegende, dat, indien de verdeeling der Landen jalouzy en tweellrijd mogt verwekken, •een gedeelte derzelven daar voor opgeofferd, en aan Hertog Carsl van Lotharingen zou gegeeven worden , om ten fcheidsmuur der beide Mogenheden te

(trekken. Pauw, het weezenlijk oogmerk der

Franfchen doorgrondende, wist het behendig te ontduiken , dat men niet weder kwam tot een ontwerp, 't geen hi> wist zijnen Lastgeeveren onaangenaam te weezen. Hij Belde Franche-Comté voor als eene jLandftreek, niet min welgelegen voor Frankrijk: de ' Fianfchm fprakea 'er van als van een Laad , voos

bug

Sluiten