Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des NEDERLANDEN.

goekgekeurd ware. Doch zij lieten zich beweegen , om te bewilligen in 't verzoeken van den gewoonen onderftand van twaalfhonderdduizend Ponnen, welken Frankr^k naderhand nog met driehonderdduizend Ponden verhoogde (*).

Daar deeze onderhand niets betekende, in vergelijking van 'r geeu 'er noodig was , gingen zij met zo veel verwijls en llapheids te werk , dat het, g lijk fviAzafiiN verklaarde, met de daad een Ih'lPand' van wapenen was. Dermaate werd hij vereerd, om eene handeling , welke alle zijne ontwerpen zo van hun Breek bragt, dat hij het betaalen van den buitengewooneu onderhand opfchortte , en de Gevolmagtigden der Staaten liet aanzeggen, dat, indien het Gerneenebest voortvoer met dus de verpligtingen en de belangen van Bondgenoodfcbap met Frankrijk te verraaden , de Franfchen befioten hadden , van hunnen kant te doen, wat zij raadzaamst oordeelden , zonder zich te ftooren aan de grilligheden der Ferêénigde Gewesten (f).

Schoon de Prins van Oranje , oogfchijnlijk , verzwakte, wilde hij, zeer tegen den zin derPrinfesfe, ' deezen Veldtocht bijwoonen en beltinnen. Zijn \ Zoon, Prins Willem, vergezelde hem. Te Breda I gekomen, bleef hij daar een geruimen tijd , zonder iets te onderneemen. Deeze bedrijfloosheid Bootte

den

00 Negot. fecr. III. p. i24. i45. ,47. Aitzema, III. D. bl. 96. 123. Vredehandel, bl. 217. Ct) Bougeant, IV. p. 2 — 30.

Frederik Hendrik.

Misnoegen van 'c Franfche Hef.

1-aatfte Je\èocht van

rRKDERlK

Iendrie,

Sluiten