Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sas

GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik.

Ziekte en dood van Frederik Hendrik.

1Ó47.

('

zondt de Franfchen, die in het beleg van Antwerpen hem zouden geholpen hebben, terugge. Men weet, dat zijne Hoogheid, in d n Haage wedergekeerd, en, naar gewoonte , verwelkomt zijnd: , betuigde: *t fs mij leed. dut 'er3 deezen Zomer, niet meer is uitgevoerd; maar V is vrede (*).

Naa zijne wederkomst , waar op wel ras de Hu* welijks • voltrekking volgde van zijne oudde Dogter, LouiZA, met Frfofrik Wiliem, Keurvorst vari Brandenburg, nam zijne kwaal van dag tot dag toe, en zijn feest geduurig af. Fredkrik Henorik was Frederik Hendrik niet meer in 't laatst zijns levens: Hij vermaande, op aandrang zijner Egtgenoote, geduurig tot Vrede, fcioon zijn Zoon, op wien zijne Ampten verderven moesten, op datwoord beefde, en zich altoos gefield toonde op bet voortzetten des Oorlogs; Reeds vroeg hadt men deezen jongen Vorst in de waan gebrsgt, dat, met het eindigen des Oorlogs, zijn gezag en inkomen zeer zouden befnoeid worden , en de Staaten den klem der regceringe geheel aan zich zouden trekken. Toen 's Stadhouders kwaal , op den tienden van Lentemaand des jaarsMQCXLVH, door deGeneesheeren ongeneeslijk verklaard was , kwamen , 's anderendaags, de Algemeene Staaten en de Staaten van Holland;,

O N.-gociat. fecret. Tom. III. p. 124- 236- 242' 303.

317. 445. Aitzema, III. D. bl. 100 113- Ref.Holl,

1646. bl. 257. 258. Basnage, I. p. 31. Capelle Ccdenkf. II. D. bi. 14Ö. 149.

Sluiten