Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frederik Hendrik.

Afbeelding en Character van Frederik Hendrik.

224 GESCHIEDENIS

toeftand, in welken hij zich bevondt, kon zijn dood geen groot verlies vobr den Staat weezen (*).

Men moet, dcrhalven, de billijkheid hebben, ora van Frederik Hendriks roemrijk leeven de laarfte maanden aftèfnijden , als in welken hij zijn geest, kragt en werkzaamheid verlooren hadt. Indien het zeer bezwaarlijk is, in een zo fchitterenden en kiefchen post, volmaakte Mannen te vinden, indien de vleierij en laagheid 'er fteeds op uit zijn , om hen te bederven , en tot gevaarlijke flappen te brengen, indien het, met dén woord, onregtvaardig is , op hunne rekening aantefchrijven al het kwaad , 't welk zij niet doen , moet men bekennen , dat Frederik Hendrik mag aangemerkt worden als een voorbeeld der beste Stadhouderen, die de Ferêénigde Gewesten gehad hebben. Dat hij Staatzugt hadt, en zich met ernst wreekte van die hem tegenhouden , dat hij ook na vermeirdcring van gezag dong, kan niet gelochend worden ; maar men moet even zeer toehemmen , dat hij nimmer, het voorbeeld zijns Broeders volgende, zich bediende van gewelddaadige middelen , om daar toe te geraakcn. De Staatzugt Was in hem veeleer een gebrek, eigen aan zijn rang, dan een gemoedsdrift en ondeugd van Character. Hij hadt die oploopende, Boute en gezette zielsgefieltenis niet, die ten kenmerke ftrekt van weezenlijke Staatzugtigen; vreemd was hij van hachlijke ontwerpen, en van alles ,•

wat

(f) Aitzema, III. D. bl. iqi. loa. 106,157.15S. 17$. r?5*

Sluiten