Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dtó NEDERLANÖÊN. «15

wat na vervoering .en geweld zweemde. Hij miste die flikkerende bekwaamheden: hij deedt die groote iprongen niet, welken de dwaazen voor tekens van heldenmoed, en de verftandigen voor gevaarlijke hoe-» danigheden houden; maar, bij een welwikkend oordeel, bezat hij een bedaarden, opgehelderden en/ge* regelden geest, 't welk hem te gefchikter maakte} om te regeeren in ëen Gerneenebest, waar Hoofden j met een meer dan gemeen vernuft begaafd , niet zei-» den verwarring veroorzaaken. Verfcheide voorbeelden , en inzonderheid de wijze , waar op hij de Groot , wien hij zijne befcherming beloofd hadt, uitlandig liet, zouden zelfs kunnen doen denken 4 datzijne meegaandheid in zwakheid veraartte, indien dit bedrijf het gevolg niet geweest ware van zijne zugt tot de gerustheid, en ontzag voor de Regeering, welke hij, door eene prijslijke voorzigtigheid , liever wilde vieren dan braveeren. Deeze geesrgeaartheid was ook oorzaak van die beminnenswaardige en heilzaame Verdraagzaamheid, welke hij in den Staat invoerde , en hem tot zo veel te regtmaatiger loffpraake geregtigt, daar deéz e zegepraal het uitwerkzel was van zijne wijsheid en voorzigtigheid 5 want hij leefde in eenen gevaarlijken tijd , waar in een te verregaande Godsdienst-ijver nog met volle kragt wrogt; en waar in verre het grootfle gedeelte van de Leden der Regèeringe , hunne verheffing aan de Onverdraagzaamheid te danken hebbende , het van hun belang rekenden dezelve te onderflutten. Hij betoonde zo veel verdraagzaamheids ten opzigte

n.D«u 9 deï

Fredéhik Hekdrjhu

Sluiten