Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. «35

dan, na dat zij geheel uit de Nederlanden verdreeven waren, en de Land verdeeling, in 't jaar MDCXXXV. beraamd , zijn bellag hadt. Dit gevoelen , fchoon dat van Frankrijk , hoewel alleen op vooroordeel gegrond, en algemeen aangenomen door het Volk en de Predikanten , was het voordeeligst en redelijkst. Het kon hand grijpen, als men nog één of twee Veldtochten deedt: en deiterkte, welke het Gerneenebest daar door zou verkrijgen, kon zeker het gevaar , van de Franfclien tot nabuuren te hebben, rijklijk ppweegen. 't Is altoos een gevaarlijke toehv.n.l voor eenen Staat, niet op eigen kragten te kunnen deunen, en , ten opzigte zijner behoudenisfe , aftehangen van de jalouzy der nabuurige Staaten; bovenal , wanneer deeze onderhoorig zijn aan Opperrorsten. Voorbijgaande verbintenisfen enonverwagte opvolgingen kunnen, gelijk men dagelijks ziet gebeuren, fchielijk hunne algemeene belangen veranderen. De vcrdeeling der Nederlanden betekende toen meer dan het ftelzel der Barrière - Steden .voor 5t welk men nog de zelfde reden niet hadt als naderhand. Holland, door de omliggende Gewesten gedekt, en befchennd tegen allen aanval » bekreunde het zich weinig, nieuwe vermeesteringen te maaken ; maar de Landfchappen , op de Grenzen liggende , en dus verre het grootfte getal, hadden andere inzigten en andere beweegredenen. Zij zagen in de aanwinst van Landen , even ais de Prins van Oranje, eene vermeerdering van magt, 't zij mende verkreegenc Landfchappen aanmerkte alsvermeesterd

en

Frederik Hendrik.

Sluiten