Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24a GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik.

Verbond van Borg- j togc tusfchen 1 Frank- i rijk en den Staat.

nigte van Blauwboekjes , ten dien tijde in 't licht komende , blijkt , dat men dit geenzins ontveinsde. Maar men redde zich hier uit door 'er op re antwoorden met fpreekwijzen , uit de H. Schrift ontleend , die verklaarden, dat God den raad der Trotfchen en Godloozen zou verijdelen, 't Is waar, dé uitkomst heeft dit bewaarheid; doch, indien deeze Yveraars de gave der Voorzegginge niet bezeten hebben, konden zij noch de Burgerlijke Onlusten,noch

de gevolgen van de Fronde voorzien. . In 't

einde beweerden de Staaten van Holland, dat zij geen Leger te Velde konden brengen, en dat men reeds genoeg , ja te veel, voor Frankrijk gedaan hadt. 't Viel den Heer Servien niet moeilijk, de ongepaste aanhaalingen te wederleggen in eenen Brief, vol kragts en vuurs gefchreeven aan elk der Gewesten. En, daar men zich alle moeite gegeeven hadt, om Spanje te prijzen , met verfmaading van Frankrijk, merkte hij op , „ dat 'er geen plaats 5, was in At Ferêénigde Nederlanden, die de wreedbeid der Spanjaarden niet ondervonden hadt: en ï\ ook geene, waar de Franfchen geen bloed geftort l9 hadden, ten nutte van 't Gerneenebest (*)." ^Servien , ontdekkende , dat men volftrekt wei;erde eenen Veldtocht aantevangen, wendde alle zij1e poogingen aan, om het Verbond van Borgtogt te luiten. Naa veel arbeids, dagt hij gedaagd te wee-, en; maar de Staaten van Holland wisten te bewerken t

(*) Negociat. fecret. IV. p. 4. 13,

Sluiten