Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&4& GESCHIEDENIS

frederik Hendrik.

! ]

De Heer de la Thuillerie onderfleunde deezen voorflag in den Haage, en toonde , dat men niets moest fpaaren, om den afval der Ferêénigde Gewesten te beleuen. Maar de Spanjaarden , die nooit waren afgeweeken van het ontwerp, van den aanvang der onderhandelinge af gevormd , om naamlijk den band der verbintenisfen tusfchen Frankrijk en dit Gerneenebest te verbreeken, ftonden verfteld, als zij zagen welk een keer thans de zaaken namen. Zij fielden eene nieuwe hinderpaal in den weg, vorderende , dat de Plaatzen van Lotharingen, niet derzelver Sterkten , zouden Vedergegeeven worden. Het was zeer vreemd, dat Spanje, aan Frankrijk geheele Landfchappen afllaande, de belangen van een ander fterker dan zijne eigene ter harte nam. De Franfchen lieten niet na, de onbeflaanbaarheid van dien handel te doen opmerken, en breed uitteweiden over de kwaade trouw der Spanjaarden. De Cardinaal Mazarin , min genegen tot het fluiten van den Vrede, dan om het haatlijke , in dit verhinderen opgelloten, een ander op den hals te fchuiven , was hier over zeer voldaan. Hij beloofde zich groote voordeden van den opftand , te Napels uitgeborfien , en de Spanjaarden konden nog niet weeten, dat hij , op het voorftel van den Heer de Knuit, ie wedergeeving van Lotharingen niet toegeftemd iiadt, dan onder bedingen en voorbehoudingen, die hen zouden geregtigd hebben, om de blaam der af breeringe op hem te werpen. Van den anderen kant 'cheenen de Gevolmagtigden der Staaten, hunnen

afval

Sluiten