Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 251

doelen eener Verbintenisfe, voor zo veel gelds en bloeds gekogt; terwijl de Spanjaarden, beflendig, flandvastig en onverwrikbaar gehegt aan 't eens omhelsde plan , hun oogmerk bereikten, om die Ver bintenis te verbreekcn. De vernederendile opofferingen rekenden zij weinig, konden zij flegts daar toe geraaken. Ziende , dat de Hollanders fterker verkleefd waren aan hunne eigene belangen, dan aan de Verbonden met hunne Bondgenooten , fchroomden zij niet, hun alles toeteftaan, terwijl zij , door geduurig ingebragte zwaarigheden, de Onderhandeling

met Frankrijk vertraagden. ■ Men badt bepaald,

dat de Landen van Overmaaze in 't bezit zouden blijven van hen, die ze, ten tijde van 't fluiten des Vredes, zouden bezitten. De Spaanfchen maakten zich gereed , om door Plakaaten, Verklaaringen, en andere Geregtlijke Befcheiden, hunne aanfpraak op die Landen te beweeren en te verdeedigen, wanneer zij vernamen, dat de Staaten,inltede van detoevlti£t te neemen tot die middelen, een veel korter te baat genomen, en een inval in dezelven gedaan hadden. Wel verre dat de Spaanfchen zich hier tegen te weere fielden doordetalrijkeKrijgsmagt, daar omftreeks gelegerd, fpraken zij 'er zelfs geen woord van, uit vreeze, dat het vertraaging mogt veroorzaaken in een Vredehandel , dien zij zo zeer wenschten ten einde te brengen; doch, in 't vervolg , onthouden hier uit gefchillen , welke eerst, in den jaare M DCLVIII, eene -verdeeling bij voorraad te wege bragten, en, in *t jaar MDCLXI,

van

Frederii:; Hendrik,

Iafchikiijkheidder

Spaanfchenvoor de Staatfchen.

\

Sluiten