Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frederik ï-Jendrik.

De voornaam (te Artykelen van den Mnn fierfchen Vrede.

1

* '

]

y i

I

i

i 1 1

}■ \ t e t \ i

1

252 GESCHIEDENIS

van eene bepaalde verdeeling gevolgd werden (*).

Het beroemde Vredesverdrag , te Munfler geier kend , was begreepen in negenenzeventig Punten. Wij zullen ons vergenoegen met die alleen aantehaaen, welke uitwijzen, hoe groote voordeden deeze

^rede verzekerde aan de 'Ferêénigde Gewesten. • \

riet eerfle Artykel is het gewigtigite van allen. Bij t zelve erkent de Koning van Spanje de Algemeene staaten der VeRééNiCDE Nederlanden, nevens de Banden en Steden, met dezelven verbonden,vooe /rije en Souveraine Staaten en Landen , op velken hij, noch zijneNaakomelingen, ietseifchen, loch immer zullen dienen.: en verklaart zich, diens'olgens, gezind, om met dezelven een Eeuwigen

/rede te fluiten. In deezervoege werd de Op-

iermogenheid en Onafhanglijkheid van ons Gemeeebest niet meer bepaald door dubbelzinnige ondercheidingen, of binnen zekeren tijd omfchreeven. Teel gelukkiger Haagden de Staaten, dan in den tare MDC1X; toen konden zij, naa lang over eenen rrede gearbeid te hebben, het niet verder brengen, an tot een Befland; daar zij te Munfier , alleen op en Befland bedagt, een ftaatlijk Vredesverdrag Hoen , 't welk, voor altoos , alle eifchen van Spanje

ernietigde. 't Is waar , Lodewijk van Eg-

ionü , die voorgaf, aanfpraak te hebben op het

Her-

(*) WicouF.For.t, Preuv. I. p. 341. 344. Aitzema, II. D. bl. 296.

Sluiten