Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bek. NEDERLANDEN. 155

van alle hunne eifchen op de Heerlijkheden Grave, Kuik en Lingen. Zij fchonken hem in eigendom Montfoort bij Roermonde , Turnhout en Zevenbergen. Dan de Staaten van Holland konden niet dulden, dat Zevenbergen, eene Heerlijkheid, welke zij beweerden, dat tot hun Gewest behoorde , als een Leen des Konings van Spanje zou aangemerkt , en de vrije handhaaving van den Roomfchen Godsdienst daar toegeftaan worden. Zij verhelden 'er de Regeering, de Roomschgezinde Wethouders hunne Ampten verharende : ook deeden zij den Priester , die aldaar, - geduurende den Oorlog, openbaaren dienst gedaan hadt, die Plaats ruimen (*).

't Verfchilde, ondertusfehen, zeer veel, dat alle de Partijen, die betrekking hadden tot deezen afzonderlijken Vrede, overédnftemden. Het Franfche Hof'\ toonde zich zeer misnoegd. De Koning fchreef zei- ' ve aan de Staaten, „ dat hij vertrouwde , dat de i Gevolmagtigden dit Verdrag zouden gefloten heb- 1 „ ben zonder hunnen last, en dat zij het zelve, als „ ftrijdende met hunne meermaals vernieuwde Ver„ bintenisfsn , nimmer zouden bekragtigen (f)." Zijn Afgezant de la Thuillerie, deezen Brief 0verhandjgende, verweet, op een fcherpen toon,den

Staa«

(•) Negociat. fecr. III. p. 235. Wicquef. Liv. II, p. 71. Preuv., p. 232. Du Mojnt, VI. p.427. Aitzema, Vredeh. p. 360.

(t) Negociat. fecr. IV. p. 425. AnzmAfPredehand, M- 355.

Frfderik Hendrü,

Verkla*«' •ing des pranêhenHofs te;er. dee;en Vreiehandel.

Sluiten