Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

söo GESCHIEDENIS

Frrderik Hendrik.

Redenen, bijgebragt voor den afzonderlijkenVredehandel.

gehouden , en wilde de bekragtiging uirftellen tor men volkomen verzekerd was, dat Franhi,k de fchuld hadt van het vertraagen en haperen der Handelingen. Maar, ziende dat Holland de andere Gewesten tot den Vrede neigde, raadde bij een bni'engewoon Gezantfchap aan den Koning van Frankri, k te fchikken , om voor hem en al de Wereld ons gedrag te regtvaardigen, dien Vorst tot het tekenen te verzoeken, en te verzekeren van ons oogmerk , om de oude vriendfchap te blijven onderhouden (*)<

't Is der moeite waardig, kortlijk bijéénterrekken de redenen, door de Gelastigden bijgebragt, om den afzonderlijken Vredehandel te regtvaardigen , of ten minden te vergoelijken. Het Verbond van den jaare MDCXXX1V , om te volharden in den Oorlog, was flegts voor zeven jaaren gemaakt, en dus in den jaare MDCXLI. geëindigd. Het Verdrag des jaars MDCXXXV. bepaalde zich alleen tot de verdeeling der Nederlanden, en hadt niets gemeen met de oogmerken van Frankrijk in Italië en Spanje, of elders s en het verdrijven der Spanjaarden uit de Nederlan* den was, huns oordeels, nu hooploos. Men hadt, dit kon niet gelochend worden, in'tjaarMDCXLIV. bepaald, elkanders belangen met kragt te onderdeunen in alles, wat Spanje betrof; doch ditdrektezich niet verder uit dan tot de belangen, aangeweezen in 't Verbond van 'c jaar MDCXXXV : en, dewijl dat des jaars MDCXLIV. alleen gemaakt was, om uit

den

O) Capelle Cedenkf. II.D. bl. 2I0-212.

Sluiten