Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6fj2 GESCHIEDENIS

Frederik tJeaiffiiK.

1

i i

i

< f ]

t l

/anders, zich verzekerd hebbende van de voordeekn des Verbonds, verlieten de belanden van hen , die medegewerkt hadden tot het verkrijgen. Zij beweerden, dat de verdeeling der Spaanfche Nederlanden onmogelijk was. Doch het blijkt uit het geheel beleid, zints den jaare MDCXXXV. gehouden, dat zij nooit zin hadden in die verdeeling, en bijkans alle poogingen, ft rekkende om dezelve ftand te doengrijpen , deeden mislukken. De beste verfchooning, welke zij in 't midden zouden hebben kunnen brengen, was, te verklaaren , dat ue Prins van Oranje

50 hunne Afgezanten te verre gegaan waren.

IVat de andere Gewesten betreft, deezen konden sicti verontfchuldigen met te zeggen , dat zij geen cans zagen , om iets uittevoeren zonder Holland, :n, in de onmogelijkheid , om hetzelve tot andere ;edagten te brengen , 'er zich naar moesten fchikcen. In deezervoege kunnen Gemeenebesten , en, lovenal, BondgenootfchapjijkeGemeenebesten, hanlelingen billijken , welken in éénhoofdige Regec■ingsvormen geene vergoelijking zouden lijden , en •oor fchreeuwende trouwloosheden aangezien worlen. Het fchijntzeker, dat, indien de Hollan¬

ders meer ftandvastigheids en min gereedheids , om net Spanje te verdraagen, betoond hadden, zij eeten algemeenen Vrede zoudenj bewerkt, en Frankijk de gevorderde voordeden bezorgd hebben : of, en minden , zouden zij, indien de Franfchen geweigerd hadden aanneemelijke voorwaarden te omelzen, hun gedrag ten vollen hebben kunnen regt-

vaar-

Sluiten