Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 4ö7

zaaten over deeze heuchlijke gebeurtenis. Zij fpraken , 't zij uit verkleefdheid aan oude vooroordeelen, 't zij om de Overheden te tergen, 'tzij om den Prins van Oranje te vleijen, van dien Vrede als een onheil en vloek voor 't Vaderland: en haalden breed de voordeelen des Oorlogs op. Eén hunner bragt verfcheide plaatzen der Heilige Bladeren bij , die op God Uoegen, en maakte ze toepasfelijk op den Prins van Oranje, om hem te prijzen, dewijl hij het Verbond des uitverkooren Volks met de vervloekte Canaaniten hadt willen verbreeken (*).

Vreemd is het, dat Perfoonen , wier ampt en bediening medebrengen, dat zij niets dan rustenzagtmoedigheid ademen, zich zodanig vermoeiden , om uittevaaren tegen een Vrede, die zo veel roems en voordeels aan de Ferêénigde Gewesten fchonk , en dezelven in 't verzekerd bezit ftelde van die Vrijheid , om welker verkrijging zij zo veel fchats gegeeven, zo veel bloeds gehort, en zulk een reeks van jaaren in krijg doorgebragt hadden. Doch zij waren niet bekwaam om te doorzien, dat deeze beftelling een meesterftuk was van Wijsheid en Staatkunde. In de daad, de Artykels waren met zo veel juistheids opgeheld ; de verfchillende belangen der frrijdende Partijen met zo veel nauwkeurigheids veréönigd; de Regten van bijzondere Perfoonen in de Staaten van eene en andere Mogenheid derwijze ge-

re-

(*) Aitzema , III. D. bl. 372. Vredehandel, bl. 383° 384. Wicquef. Liv. II. p. 74. 75.

Frederik Hendrik

Voordeelen van deezen Vrede.

Sluiten